ನಿನ್ನ‌ ನೋಡಿ ಕಳೆದವೆಷ್ಟು ದಿನಗಳೋ… ಒಂದು ಶಾಯರಿ ಮತ್ತದರ ಅನುವಾದ

  ಬಾದ್ ಮುದ್ದತ್ ಉನೇ ಬಾದ್ ಮುದ್ದತ್ ಉನೇ ದೇಖ್‌ಕರ್‌ ಯೂ ಲಗಾ..ಜೈಸೆ ಬೇತಾಬ್ ದಿಲ್‌ ಕೊ ಖರಾರ್ ಆ ಗಯಾಆರ್ಜೂವೋ ಕೆ…

error: Content is protected !!